PODMIENKY A CENY KURZOV

UVEDENÉ PODMIENKY A CENY KURZOV A KRÚŽKOV SÚ PLATNÉ OD 01.09.2020

I. ZMLUVNÝ VZŤAH

Medzi SportsClub FunnyDance, o.z. a účastníkom kurzu resp.rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah, ak nie je kurz organizovaný treťou osobou alebo zariadením, vtedy sa treba obrátiť na správcu miesta konania :
a/ vyplnením prihlášky a súhlasu so spracovaní osobných údajov, súhlasu o dotknutej osobe a  súhlasom s týmito podmienkami uvedenými na stránke www.funnyakamarati.sk v sekcii Podmienky kurzov a krúžkov,

b/ zaplatením 3 mesačného, polročného, ročného poplatku podľa odseku II., alebo špecifický rýchlo-kurz podľa dojednanej dĺžky a ceny,

c/ účastník kurzu si môže nezáväzne vyskúšať 1 tréning  / lekciu. Účastník resp. rodič / zákonný zástupca má právo po prvom tréningu/ lekcii danej aktivity bezplatne zrušiť prihlásenie. Zrušenie prihlásenia je potrebné ale uskutočniť bezodkladne po prvom tréningu/lekcií a to písomne, e-mailom na funnyakamarati@gmail.com, alebo telefonicky na +421904201821, nie na mieste konania. Ak tak účastník kurzu resp.zákonný zástupca neurobí, hodina / lekcia bude účtovaná. Ak účastník resp.dieťa v kurze pokračuje, kurzovné sa ráta už od jeho 1. skúšobného tréningu/lekcie. Možnosť nezáväzného vyskúšania si 1 tréningu/lekcie v prípade online kurzu nie je možný.
 
d/ Prihlásením si rezervujete miesto v kurze SportsClub FunnyDance, o.z., na danom mieste alebo online v prípade online kurzu, ktoré plánuje zrealizovať / odučiť min. 12+1 náhradné/bonusové tréningy / lekcie v polročnom kurze, celkovo SportsClub FunnyDance, o.z. garantuje 12 tréningov / lekcií za jeden polrok a 24 v celom školskom roku v prípade ak sa uskutočnia 2 polročné kurzy po sebe, alebo podľa odseku II.bodu c. pri výnimočnom 3 mesačnom kurze min. 7+1 náhradný/bonusový tréning / lekciu, celkovo SportsClub FunnyDance, o.z. garantuje 7 tréningov / lekcií za 3 mesiace a 24 v celom školskom roku v prípade 3 kurzoch po sebe,  za ktoré účastník resp. zákonný zástupca zaplatil, podľa bodu II. Za náhradné / bonusové nezrealizované hodiny v prípadoch uvedených v odseku VI. o núdzovom stave SportsClub FunnyDance, o.z. negarantuje. V prípade dojednaného rýchlo-kurzu je garantovaný počet dohodnutých hodín.
V prípade, že sa tréning / lekcia zruší zo strany SportsClub FunnyDance, o.z., poradové číslo tréningov / lekcií sa automaticky posúva. Peniaze sa späť nevracajú. Štátne sviatky a školské prázdniny do konečného počtu tréningov / lekcií nezapočítavame.  

II. KURZOVNÉ

a/ Poplatok za kurz je stanovený na celý školský rok a je splatný v jednej alebo dvoch splátkach, ak nie je stanovený inak daným spoluorganizátorom (napr. rodinne a detské centrum, súkromná materská škola, atď), alebo pri výnimočnom 3 mesačnom kurze je splatný buď jednorázovo, alebo v 3 splátkach a v prípade rýchlo-kurzu je cena jednorázová.
1.   Platba musí byť uhradená do 7 dní od prihlásenia na kurz, inak bude účastník kurzu resp. dieťa z kurzu vylúčené s povinnosťou uhradiť doterajšie uskutočnené hodiny / lekcie. V prípade online kurzu je nutné platbu uhradiť ešte pred začatím kurzu.
2.   platbu je možné uhradiť šekom alebo prevodom na účet./ do poznámky prosím uveďte meno účastník resp.dieťaťa a miesto konania.

b/ Platba je možná ročná alebo v polročných splátkach pri frekvencii tréningov 1x týždenne, koncept 12 hodín + 1 náhradná resp. bonusová hodina podľa odseku I. bodu d. je stanovený poplatok vo výške :
pri platbe za jeden polročný kurz – 69,00 €
pri platbe za oba polroky naraz resp. celý rok – zľava 5 % 131,10 €
 
c/ V prípade vyššom počte účastníkov/detí viac ako 60, alebo inom dojednaní je možná aj výnimočná možnosť 3 mesačných kurzov pri frekvencii tréningov 1x týždenne, koncept 7 hodín +  1 náhradná resp. bonusová hodina podľa bodu I., 8 garantovaných tréningov / lekcii je stanovený poplatok vo výške 49 eur. Alebo rýchlo-kurz s dohodnutou cenou a počtom hodín, napríklad 6 hodinový rýchlo-kurz 39 eur s jednorázovou platbou. Oba kurzy sú bez možnosti vrátenia peňazí v prípade absencie.
 
III. NEPRÍTOMNOSŤ PRE CHOROBU

a/ V prípade krátkodobých chorôb alebo neúčasti účastníka resp. dieťaťa poplatky nevraciame. V prípade dlhšej choroby účastníka/dieťaťa poskytujeme zľavy na ďalší kurz. V prípade dlhodobo chorých detí predškolského veku (alebo detí, ktoré už nebudú pokračovať v navštevovaní daného školského zariadenia) a ich dlhšej choroby, kedy sa už nemôžu nasledujúceho kurzu zúčastniť v ktorom by sa dala zľava použiť sa zľavy 30 a 60 % stávajú vratkami a budú poukázané spať na účet rodiča / zákonného zástupcu podľa odseku III.bodu b. Táto možnosť sa nevzťahuje na online kurzy.

b/ Pri polročnej frekvecii :
V prípade choroby dlhšej ako 7 tréningov / lekcií bezprostredne po sebe, máte nárok na zľavu 30% na ďalší nasledujúci kurz SportsClub FunnyDance, o.z. v hodnote nasledujúceho kurzu, v prípade splnení podmienok podľa bodu III.bod c.
V prípade choroby dlhšej ako 11 tréningov / lekcií bezprostredne po sebe, máte nárok na zľavu 60 % z hodnoty hodín, na ktorých účastník nebol z dôvodu dlhodobej choroby, ktorá sa uplatní na ďalší nasledujúci kurz.
SportsClub FunnyDance, o.z. v hodnote nasledujúceho kurzu, v prípade splnení podmienok podľa bodu III.bod c.
V prípade výnimočných  3 mesačnej frekvenciách:
V prípade choroby dlhšej ako 5 tréningov / lekcií bezprostredne po sebe, máte nárok na zľavu 30% z hodnoty hodín, na ktorých účastník nebol z dôvodu dlhodobej choroby, ktorá sa uplatní na ďalší nasledujúci kurz. SportsClub FunnyDance, o.z. v hodnote nasledujúceho kurzu, v prípade splnení podmienok podľa bodu III.bod c.
V prípade choroby dlhšej ako 7 tréningov / lekcií bezprostredne po sebe, máte nárok na zľavu 60 % na ďalší nasledujúci kurz SportsClub FunnyDance, o.z. v hodnote nasledujúceho kurzu, v prípade splnení podmienok podľa bodu III.bod c. V prípade, že sa zľa va ďalší kurz nedá uplatniť stáva sa z nej vratka a peniaze budú vrátené spať na účet odosielaťela.
V prípade rýchlo-kurzu s jednorázovou platbou a špecifickými podmienkami peniaze nevraciame..

c/ Platnosť zľavy, alebo vratky je možné uplatniť vždy len do 31.8. v danom školskom roku, a to na základe predloženia lekárskej správy zaslanej včas na email funnyakamarati@gmail.com. V prípade nezaslania vám zľava nebude uznaná.
 
IV. ODHLÁSENIE

Odhlásiť účastníka/dieťa z kurzu je možné telefonicky na +421904201821 alebo mailom na funnyakamarati@gmail.com, odhlásenie nie je možné na mieste konania. Toto odhlásenie je platné až dňom ukončenia aktuálneho prebiehajúceho kurzu. Rodič / zákonný zástupca musí uhradiť celú sumu za daný kurz. Rodič / zákonný zástupca nemá nárok na vrátenie alikvótnej čiastky kurzovného, iba v prípade choroby podľa odseku III. bod b. a bod c. o zľavách na nasledujúci kurz v danom školskom roku, alebo v prípade vyskúšania jednej hodiny podľa odseku I.bodu c. kedy má účastník si bezplatne vyskúšať jednej tréning/lekciu. Táto možnosť sa nevzťahuje na online kurzy.

V. NESKORŠÍ NÁSTUP

Pri nástupe účastníka resp. dieťaťa do kurzu už v čase jeho trvania sa poplatok vyráta alikvotne podľa poradového čísla realizovaného tréningu / lekcie.
Poplatky za kurzy a krúžky pokrývajú mzdy trénerov / lektorov, pomôcky, metodiky, školenia trénerov / lektorov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizačnú správu skupín, atď.. Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu so snahou aby sme poplatky za kurzy mohli pre Vás udržať v priaznivej výške.

VI. NÚDZOVÝ STAV

V prípade núdzového stavu, za ktorý nenesie zodpovednosť SportsClub FunnyDance, o.z., ani účastník (pandémia, vojnový stav, živelné pohromy, celoplošný výpadok siete alebo signálu, zákaz vykonávania činnosti materskou školou, mestom, alebo štátom a podobne situácie) sa hneď kurzovné nevracia. V prípade možnosti vykonať náhradné hodiny / lekcie budú vykonané v najbližšom priaznivom čase do konca školského roku. V prípade že vykonanie náhradných hodín nebude možné SportsClub FunnyDance o.z. má právo a možnosť poskytnúť účastníkom online hodiny podľa svojich časových možností alebo im poskytnúť zľavu na najbližší možný kurz a to 100 % z nezrealizovaných garantovaných hodín / lekcií podľa odseku I.bodu d, ktoré sa kôli núdzovému stavu nezrealizovali. Kurzovné za nezrealizované hodiny podľa tohto bodu VI. sa vrátia účastníkom až na konci školského roka v priebehu leta a to v prípade, že im nebola umožnená účasť na náhradných hodinách osobných alebo online a nebola im poskytnutá ani zľava na ďalší kurz, v tejto chvíli majú účastníci právo na vrátenie alikvótnej sumy z nezrealizovaných garantovaných hodín. V prípade detí predškolského veku (alebo detí, ktoré už nebudú pokračovať v navštevovaní daného školského zariadenia) bude zľava vyplatená ako vratka a to 100 % z nezrealizovaných garantovaných hodín / lekcií podľa odseku I.bodu d. Táto možnosť sa nevzťahuje na online kurzy. V prípade celoplošného výpadku siete alebo signálu a tým pádom nezrealizovaným trénigom/lekciou sa táto daná hodina rozumie ako zrealizovaná bez nároku na náhradný tréning/lekciu.