PODMIENKY A CENY KURZOV

UVEDENÉ PODMIENKY A CENY KURZOV A KRÚŽKOV SÚ PLATNÉ OD 01.01.2023

I. ZMLUVNÝ VZŤAH

Medzi SportsClub FunnyDance, o.z. a účastníkom kurzu resp.rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah, ak nie je kurz organizovaný treťou osobou alebo zariadením, vtedy sa treba obrátiť na správcu miesta konania :
a/ vyplnením prihlášky a súhlasu so spracovaní osobných údajov, súhlasu o dotknutej osobe a  súhlasom s týmito podmienkami uvedenými na stránke www.funnyakamarati.sk v sekcii Podmienky kurzov a krúžkov,

b/ zaplatením 3 mesačného, polročného, ročného poplatku podľa odseku II., alebo špecifický rýchlo-kurz podľa dojednanej dĺžky a ceny,

c/ účastník kurzu si môže nezáväzne vyskúšať 1 tréning  / lekciu. Účastník resp. rodič / zákonný zástupca má právo po prvom tréningu/ lekcii danej aktivity bezplatne zrušiť prihlásenie. Zrušenie prihlásenia je potrebné ale uskutočniť bezodkladne po prvom tréningu/lekcií a to písomne, e-mailom na funnyakamarati@gmail.com, alebo telefonicky na +421904201821, nie na mieste konania. Ak tak účastník kurzu resp.zákonný zástupca neurobí, hodina / lekcia bude účtovaná. Ak účastník resp.dieťa v kurze pokračuje, kurzovné sa ráta už od jeho 1. skúšobného tréningu/lekcie. Možnosť nezáväzného vyskúšania si 1 tréningu/lekcie v prípade online kurzu nie je možný.
 
d/ Prihlásením si rezervujete miesto v kurze SportsClub FunnyDance, o.z., na danom mieste alebo online v prípade online kurzu, ktoré plánuje zrealizovať / odučiť min. 13 hodín 12+1 náhradné/bonusové tréningy / lekcie v polročnom kurze, celkovo SportsClub FunnyDance, o.z. garantuje 12 tréningov / lekcií za jeden polrok a 24 v celom školskom roku v prípade ak sa uskutočnia 2 polročné kurzy po sebe, alebo podľa odseku II.bodu c. pri výnimočnom 3 mesačnom rýchlokurze 8 hodín 7+1 náhradný/bonusový tréning / lekciu, celkovo SportsClub FunnyDance, o.z. garantuje 7 tréningov / lekcií za 3 mesiace a 21 v celom školskom roku v prípade 3 kurzoch po sebe,  za ktoré účastník resp. zákonný zástupca zaplatil, podľa bodu II. Za náhradné / bonusové nezrealizované hodiny v prípadoch uvedených v odseku VI. o núdzovom stave SportsClub FunnyDance, o.z. negarantuje. V prípade dojednaného rýchlo-kurzu je garantovaný počet dohodnutých hodín.
V prípade, že sa tréning / lekcia zruší zo strany SportsClub FunnyDance, o.z., poradové číslo tréningov / lekcií sa automaticky posúva. Peniaze sa späť nevracajú. Štátne sviatky a školské prázdniny do konečného počtu tréningov / lekcií nezapočítavame.  

II. KURZOVNÉ

a/ Poplatok za kurz je stanovený na celý školský rok a je splatný v jednej alebo dvoch splátkach, ak nie je stanovený inak daným spoluorganizátorom (napr. rodinne a detské centrum, súkromná materská škola, atď), alebo pri výnimočnom 3 mesačnom rýchlokurze je splatný buď jednorázovo, alebo v 3 splátkach a v prípade rýchlo-kurzu je cena jednorázová.
1.   Platba musí byť uhradená do 7 dní od prihlásenia na kurz, inak bude účastník kurzu resp. dieťa z kurzu vylúčené s povinnosťou uhradiť doterajšie uskutočnené hodiny / lekcie. V prípade online kurzu je nutné platbu uhradiť ešte pred začatím kurzu.
2.   platbu je možné uhradiť šekom alebo prevodom na účet./ do poznámky prosím uveďte meno účastník resp.dieťaťa a miesto konania.

b/ Platba je možná ročná alebo v polročných splátkach pri frekvencii tréningov 1x týždenne, koncept 13 hodín 12+1 náhradná resp. bonusová hodina podľa odseku I. bodu d. je stanovený poplatok vo výške :
pri platbe za jeden polročný kurz – 99,00 €
pri platbe za oba polroky naraz resp. celý rok – zľava 5 % 188,10 €
 
c/ V prípade vyššom počte účastníkov/detí viac ako 50, alebo inom dojednaní je možná aj výnimočná možnosť 1 až 3 mesačných rýchlo kurzov pri frekvencii tréningov 1x-3x týždenne, koncept 7 hodín +  1 náhradná resp. bonusová hodina podľa bodu I., 8 garantovaných tréningov / lekcii je stanovený poplatok vo výške 69 eur. Alebo rýchlo-kurz s dohodnutou cenou a počtom hodín, napríklad 6 hodinový rýchlo-kurz 49 eur bez náhradných hodín s jednorazovou platbou. Oba kurzy sú bez možnosti vrátenia peňazí v prípade absencie zo strany účastníka kurzu.
 
III. NEPRÍTOMNOSŤ PRE CHOROBU

a/ V prípade absencie a neúčasti zo strany dieťaťa/rodiča sa peniaze späť nevracajú. 
b/V prípade dlhšej choroby účastníka/dieťaťa môže účastník alebo zákonný zástupca skúsiť požiadať o zľavu na ďalší kurz a to telefonicky na +421904201821 alebo mailom na funnyakamarati@gmail.com. V prípade dlhodobo chorých detí predškolského veku (alebo detí, ktoré už nebudú pokračovať v navštevovaní daného školského zariadenia) a ich dlhšej choroby, kedy sa už nemôžu nasledujúceho kurzu zúčastniť v ktorom by sa dala zľava môže účastník alebo zákonný zástupca taktiež skúsiť požiadať o vrátenie alikvótnej sumy a to telefonicky na +421904201821 alebo mailom na funnyakamarati@gmail.com. O možných výnimočných zľavách, alebo vratkách rozhoduje predseda klubu. Stále však platí bod III.a. Táto možnosť požiadať o zľavu sa nevzťahuje na online kurzy.

IV. ODHLÁSENIE

Odhlásiť účastníka/dieťa z kurzu je možné telefonicky na +421904201821 alebo mailom na funnyakamarati@gmail.com, odhlásenie nie je možné na mieste konania. Toto odhlásenie je platné až dňom ukončenia aktuálneho prebiehajúceho kurzu. Rodič / zákonný zástupca musí uhradiť celú sumu za daný kurz. Rodič / zákonný zástupca nemá nárok na vrátenie alikvótnej čiastky kurzovného, iba v prípade choroby podľa odseku III. bod b. a bod c. o zľavách na nasledujúci kurz v danom školskom roku, alebo v prípade vyskúšania jednej hodiny podľa odseku I.bodu c. kedy má účastník si bezplatne vyskúšať jednej tréning/lekciu. Táto možnosť sa nevzťahuje na online kurzy.

V. NESKORŠÍ NÁSTUP

Pri nástupe účastníka resp. dieťaťa do kurzu už v čase jeho trvania sa poplatok vyráta alikvotne podľa poradového čísla realizovaného tréningu / lekcie.
Poplatky za kurzy a krúžky pokrývajú mzdy trénerov / lektorov, pomôcky, metodiky, školenia trénerov / lektorov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizačnú správu skupín, atď.. Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu so snahou aby sme poplatky za kurzy mohli pre Vás udržať v priaznivej výške.

VI. NÚDZOVÝ STAV

V prípade núdzového stavu, za ktorý nenesie zodpovednosť SportsClub FunnyDance, o.z., ani účastník (pandémia, vojnový stav, živelné pohromy, celoplošný výpadok siete alebo signálu, zákaz vykonávania činnosti materskou školou, mestom, alebo štátom a podobne situácie) sa kurzovné nevracia. V prípade možnosti vykonať náhradné hodiny / lekcie budú vykonané v najbližšom priaznivom čase do konca školského roku. V prípade že vykonanie náhradných hodín nebude možné SportsClub FunnyDance o.z. má právo a možnosť poskytnúť účastníkom online hodiny podľa svojich časových možností alebo im poskytnúť zľavu na najbližší možný kurz. V prípade celoplošného výpadku siete alebo signálu a tým pádom nezrealizovaným tréningom/lekciou sa táto daná hodina rozumie ako zrealizovaná bez nároku na náhradný tréning/lekciu.

VII. LICENCIA

Podpisom príhlášky účastník kurzu alebo zákonný zástupca udeľuje SportClub Funnydance o.z. a Agentúre White s.r.o. výhradnú, vecne a územne neobmedzenú licenciu na použitie diela a to fotografií a videozáznamov v zmysle Autorského zákona (ďalej len „licencia“), a to na celú dobu trvania majetkových práv  a súhlasí s fotením a zhotovením videozáznamov.  

1/ Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je SportClub Funnydance o.z. a Agentúra White s.r.o. oprávnený najmä, ale nielen na nasledovné použitie:
a/ verejný prenos alebo vyhotovenie originálu záznamu,
b/ vyhotovenie rozmnoženiny záznamu v neobmedzenom množstve,
c/ sprístupňovanie záznamu verejnosti v akomkoľvek rozsahu,
d/ spracovanie v akomkoľvek rozsahu najmä ale nie len spojenie diela s iným dielom v akomkoľvek rozsahu, alebo zaradenie do iného diela (súborného diela) v akomkoľvek rozsahu,  prípadne zaradenia diela do databázy,
e/ verejné rozširovanie rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, nájmom, vypožičaním.
2/ Účastník kurzu alebo zákonný zástupca udeľuje SportClub Funnydance o.z. a Agentúre White s.r.o. licenciu v rozsahu tohto článku tejto zmluvy bezodplatne, t. j. nemá voči nim nárok na žiadnu odmenu za poskytnutie licencie. Zároveň berie na vedomie, že licencia je udelená bezodplatne a poskytuje súhlas na udelenie súhlasu na použitie diela tretej osobe v rozsahu poskytnutej licencie podľa tohto článku zmluvy (sublicenciu).
 
VIII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Účastník alebo zákonný zástrupca svojim podpisom udeľuje SportClub Funnydance o.z. súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ÉU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Svojim podpisom na prihláške potvrdzuje, že bol poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22. V zmysle zákona 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastník alebo zákonný zástupca týmto udeľuje objednávateľovi súhlas so správou, spracovaním a jeho osobných údajov v rámci informačného systému objednávateľa za účelom poskytovania informácií prostredníctvom mailu alebo mobilného čísla a na propagačné a marketingové účely. Tento Súhlas je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu.